Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu”nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Veriler” kapsamındaki açıklamalara “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” iniz de dâhildir.

ÉEOSE  LABORATUVARLARI (“Kurum”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyoruz ve kişisel verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için gereken tüm güvenlik tedbirlerini alma gayreti içindeyiz. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Kurum bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kurum ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurum’a ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Kurum ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kurum, Kişisel Verilerinizi, hizmetlerini geliştirmek, gelişen hizmetleri konusunda sizleri bilgilendirmeye devam etmek, hizmetlerini iyileştirmek ve tanıtmak, faaliyetini eksiksiz ve titizlikle yürütmek amacıyla toplayabilecek ve işleyebilecektir.
Bu temel amaçlara yönelik olarak Kurum olarak kişisel verileriniz;

 • Müşteri portföyünü yönetmek,
 • Kurum hizmetleri ve gelişmeleri, hizmet programları ve faaliyetleri kapsamında her türlü iletişim aracını kullanarak iletişim kurmak,
 • Web sitesi ziyaretçilerini ve kullanıcılarını arşivlemek ve analiz etmek,
 • Sosyal medya hesapları dâhil olmak üzere dijital her türlü uygulamayı geliştirmek ve yönetmek,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama, yedekleme ve arşivleme yapmak,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve/veya zorunlu kıldığı tüm hak ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Adli ve idari mercilerden talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Kurum’un sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama ve analiz çalışmaları yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetleri geliştirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Kurum ürün ve hizmetlerine ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirme yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek, Kurum ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Kurumun iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanını, planlanmasını ve yönetimini sağlamak, faturalandırma yapmak,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerini yerine getirmek,  
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülükleri yerine getirmek,   
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlamak,

Ve KVKK’da belirtilen tüm diğer amaçları yerine getirmek amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
1.    Kurum altında işlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğine ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibidir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, yukarıda anlatılan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
2.    Veri işleme süresine ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibidir.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kurum’un tabi olduğu tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
 
3.    KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Kurum’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 • İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.
4.    Başvurular, Kurum’a ait https://www.eeose.com/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.
 
Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshasını, Kurum adresine kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Alanaldı Cad. Bahçelerarası Sk. Tarhan Plaza No: 37 34752 İçerenköy / Ataşehir/ İstanbul adresine gönderebilirsiniz.
 
Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Kurum’un web sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine göndermek suretiyle  veya başvuru amacına yönelik Kurum tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla   iletebilirsiniz.

Kurum’a ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

5.    İletişim Bilgileri

Adres: Alanaldı Cad. Bahçelerarası Sk. Tarhan Plaza No: 37 34752 İçerenköy / Ataşehir/ İstanbul

Tel: 0216 349 49 94

E-mail:  info@eeose.com

 

RapidSSL, PayU, Visa, Mastercard, Ininal
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.